CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT HỢP TÁC PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP - THỰC TẬP CHO SINH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT HỢP TÁC PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP - THỰC TẬP CHO SINH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT HỢP TÁC PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP - THỰC TẬP CHO SINH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT HỢP TÁC PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP - THỰC TẬP CHO SINH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT HỢP TÁC PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP - THỰC TẬP CHO SINH VIÊN
TRANG CHỦ / Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert hợp tác phối hợp với trường ĐH CN TPHCM triển khai hoạt động kiến tập - thực tập cho sinh viên

Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert hợp tác phối hợp với trường ĐH CN TPHCM triển khai hoạt động kiến tập - thực tập cho sinh viên

Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert - Không chỉ là đơn vị hoạt động chuyên môn, khoa học trong lĩnh vực Chứng nhận hợp quy phân bón, Kiểm nghiệm chất lượng phân bón, Khảo nghiệm phân bón, chứng nhận Viet GAP... mà còn tích cực tham gia các hoạt động khoa học, hợp tác, phối hợp với các trường Đại học để giúp đỡ, hướng dẫn thực tập, kiến tập cho  sinh viên, trang bị, bổ sung những kiến thức và kinh nghiệm thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường và nhu cầu của công việc trong tương lai.

........................

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM KIẾN TẬP -THỰC TẬP  TẠI PHÒNG LAB CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT NGÀY 18.12.2019

 Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert

 Đoàn thực tập - kiến tập của giảng viên - sinh viên trường ĐH Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh tại     Phòng Lab - Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định saigoncert

 Hình ảnh : Giới thiệu - Hướng dẫn sinh viên về thiết bị - Phương pháp

 Hình ảnh : Giới thiệu - Hướng dẫn sinh viên về thiết bị - Phương pháp

 Hình ảnh : Giới thiệu - Hướng dẫn sinh viên về thiết bị - Phương pháp

 Hình ảnh : Giới thiệu - Hướng dẫn sinh viên về thiết bị - Phương pháp

 Hình ảnh : Giới thiệu - Hướng dẫn sinh viên về thiết bị - Phương pháp