Đơn Đăng ký chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi theo phương thức 5

Đơn Đăng ký chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi theo phương thức 5

Đơn Đăng ký chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi theo phương thức 5

Đơn Đăng ký chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi theo phương thức 5

Đơn Đăng ký chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi theo phương thức 5
TRANG CHỦ / Đơn Đăng ký chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi theo phương thức 5

Đơn Đăng ký chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi theo phương thức 5

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHƯƠNG THỨC 5

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN

VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT

.............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………………

GIẤY ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Số: .................................................

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT

I. Thông tin chung:

Tên doanh nghiệp:................................................................................................................................................................

Tên giao dịch Tiếng Anh : ...................................................................................................................................................                               

Địa chỉ giao dịch: ................................................................................................................................................................

Địa điểm sản xuất (ghi rõ số lượng, địa điểm): ...................................................................................................................

Người đại diện: ……………….................................................... Chức vụ: ………………………………………………. 

Điện thoại: …………….........................    Fax: ……………...........................    Email: …………………………………

Người liên lạc: ……………….................................................... Chức vụ: ……………………………………………….   

Điện thoại:……………………………………………………………………………….....................................................

Số lượng cán bộ công nhân viên liên quan trực tiếp tới sản phẩm chứng nhận:    ………………………………………...

Loại hình doanh nghiệp:

o   DNNN             ¨    Cổ phần             o   Hợp danh             o   Hợp tác xã

o   DNTN              o    TNHH               o   Liên doanh            o   Thành phần khác

Ngày thành lập:       ……………………………………………………………………........................................................

Giấy phép kinh doanh số:........................................................................................................................................................

Nơi cấp: ...................................................................................................................................................................................

Các hệ thống quản lý đang áp dụng:

¨   ISO 9001                     o   ISO 14000                                     o   HACCP          

o  GMP                           o   ISO/IEC 17025                              o   ISO 22000

o    TIÊU CHUẨN KHÁC: ....................................................................................................................................................

II. THÔNG TIN SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN:

1. Loại hình chứng nhận:    

¨ Chứng nhận lần đầu          ¨ Chứng nhận mở rộng                       ¨ Chứng nhận lại

2. Sản phẩm đăng ký chứng nhận:                  

 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Mã sản phẩm

Số tiêu chuẩn công bố áp dụng

Mã số công nhận

Tiêu chuẩn/quy chuẩn đăng ký chứng nhận

Sản lượng bình quân hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*): u nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ, đề nghị gửi kèm bản sao của giấy chứng nhận. Nếu chưa thực hiện đăng ký bảo hộ,

doanh nghiệp nên đề nghị tổ chức liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhằm đảm bảo sản

phẩm được chứng nhận không bị làm giả hoặc nhái nhãn hiệu

3. Kê khai thiết bị sản xuất chính:

Tên thiết bị

Số lượng

Tên thiết bị

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kê khai thiết bị thử nghiệm, đo lường kiểm tra chất lượng:

Tên thiết bị đo lường, thử nghiệm

Phạm vi đo/ Cấp chính xác

Lần kiểm định/hiệu chuẩn gần nhất

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CÁC HỒ SƠ YÊU CẦU GỬI KÈM THEO ĐƠN (Bản sao)

¨ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

o Công bố hợp quy về điều kiện cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi 

¨ Tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi

¨ Xác nhận thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam

¨ Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đang áp dung

¨ Sổ tay chất lượng

¨ Sơ đồ tổ chức, Lưu đồ tổng quát quy trình sản xuất và các điều kiện kiểm soát quy trình sản xuất

¨ Quy trình/Quy định/Hướng dẫn kiểm soát nguyên vật liệu tạo sản phẩm

¨ Quy trình/Quy định/Hướng dẫn xử lý sản phẩm không phù hợp, sản phẩm khuyết tật

¨ Hợp đồng phân tích với phòng thí nghiêm được chỉ định.

¨ Tài liệu giới thiệu về tổ chức, sản phẩm (Catalogue, Profile…)

o Giấy đăng ký sở hữu nhãn hiệu hàng hóa

o Tài liệu khác (nếu có)

IV. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN

ĐÁNH GIÁ CHÍNH THỨC: ...................................................................................................................

V. CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Các thông tin nêu trong đơn này cũng như tài liệu đăng ký gửi kèm theo là chính xác.
  2. Đã tham khảo các quy định của Tổ chức chứng nhận cung cấp và cam kết tuân thủ các quy định về chứng nhận và sử dụng dấu chất lượng nếu sản phẩm được chứng nhận.
  3. Sẵn sàng cung cấp và cho phép Tổ chức chứng nhận tiếp cận với các tài liệu, hồ sơ, địa điểm sản xuất, trụ sở giao dịch để tổ chức chứng nhận có thể tiến hành đánh giá theo chuẩn mực chứng nhận
  4. Thanh toán đầy đủ chi phí đánh giá, thử nghiệm theo quy định.  

                                                                                                                       Ngày … tháng .. năm ……...

                                                                                                                           ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

                                                                  (Ký tên, đóng dấu)

                 

VI. CHỈ DÀNH CHO SGC

 

Mã số khách hàng

Mã chuyên gia

Người chịu trách nhiệm

 

 

Tải mẫu đơn đăng ký tại đây: /BM-TT-44-01.doc