Hệ thống các văn bản pháp luật về Tiêu chuẩn - Chất lượng đất

Hệ thống các văn bản pháp luật về Tiêu chuẩn - Chất lượng đất

Hệ thống các văn bản pháp luật về Tiêu chuẩn - Chất lượng đất

Hệ thống các văn bản pháp luật về Tiêu chuẩn - Chất lượng đất

Hệ thống các văn bản pháp luật về Tiêu chuẩn - Chất lượng đất
TRANG CHỦ / Hệ thống các văn bản pháp luật về Tiêu chuẩn - Chất lượng đất

Hệ thống các văn bản pháp luật về Tiêu chuẩn - Chất lượng đất

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TIÊU CHUẨN - CHẤT LƯỢNG ĐẤT

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 45:2012/BTNMT
VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA DIOXIN TRONG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT (National technique regulation on allowed limits of dioxin in soils)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 4048:2011
CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM VÀ HỆ SỐ KHÔ KIỆT (Soil quality - Determination of humidity and absolute dryness coefficient)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 4447:1987 - NHÓM H
CÔNG TÁC ĐẤT - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (Earth works –Codes for construction, check and accetance)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 4403 : 2011
CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA TRAO ĐỔI VÀ NHÔM TRAO ĐỔI (Soil quality - Method for determination of exchangeable aluminium and acidity)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 4621 : 2009
CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ BAZƠ TRAO ĐỔI (Soil quality - Method for the determination of total exchangeable base)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 5255: 2009
CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ DỄ TIÊU (Soil quality - Method for the determination of bio-available nitrogen)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 4447:1987 - NHÓM H
CÔNG TÁC ĐẤT - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (Earth works –Codes for construction, check and accetance)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 4621 : 2009
CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ BAZƠ TRAO ĐỔI (Soil quality - Method for the determination of total exchangeable base)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 5256:2009
CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - HÀM LƯỢNG PHOSPHO DỄ TIÊU (Soil quality - Method for determination of bio-available phosphorus)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 5299 : 1995
CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ XÓI MÒN ĐẤT DO MƯA (Sold quality - Method for determinating potential erosion effected by rain)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 5299 : 2009
CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ XÓI MÒN ĐẤT DO MƯA (Sold quality - Method for determinating potential erosion effected by rain)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 5300 : 2009
CHẤT LƯỢNG ĐẤT – PHÂN LOẠI ĐẤT BỊ Ô NHIỄM HÓA CHẤT (Soil quality – Classification of soil polluted by chemicals)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 5301:1995
CHẤT LƯỢNG ĐẤT - HỒ SƠ ĐẤT (Soil quality - Soil record)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 5302: 1995
CHẤT LƯỢNG ĐẤT -  YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI  VIỆC TÁI TẠO ( Soil quality - General requiements for soil reclamation)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 5302 : 2009
CHẤT LƯỢNG ĐẤT – YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC TÁI TẠO (Soil quality – General requirement for soil reclamation) 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 5848 – 1994
ĐẤT ĐÈN (Calcium carbide)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 5941:1995
CHẤT  LUỢNG  ĐẤT  –  GIỚI  HẠN  TỐI  ĐA  CHO  PHÉP  CỦA  CỦA  DƯ LƯỢNG HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT (Soil quality - Maximum allowable limits of Pesticide residues in the soil)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 5960-1995
CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU - HƯỚNG DẪN VỀ THU THẬP, VẬN CHUYỂN VÀ LƯU GIỮ MẪU ĐẤT ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÁC QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VI SINH VẬT HIẾU KHÍ TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM (Soil quality – Sampling, Guidance on the collection, handling and storage of soil for the assessment of aerobic microbial processes in the laboratory.)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 5961:1995
CHẤT LƯỢNG ĐẤT - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỂM LÊN GIUN ĐẤT (EISENIA FETIDA) - XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỘC CẤP TÍNH BẰNG CÁCH SỬ DỤNG NỀN ĐẤT NHÂN ĐẠO ( Soil quality - Efects of Pollutants on earthworms ( Eise fetida ) - Deter mination of acute toxicity artificial substrate ) 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 5962:1995
CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TÁC NHÂN Ô NHIỄM ĐẾN THẢM THỰC VẬT - PHƯƠNG PHÁP ĐO SỰ ỨC CHẾ PHÁT TRIỂN RỄ ( Soil quality - Determination of effcets of pollutants on soil flora - Method forth measurement of inhibition of rôt growth)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 5963:1995
CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH CHẤT KHO VÀ HÀM LƯỢNG NƯỚC TRÊN CƠ SỞ KHỐI LƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG ( Soil quality - Determination of dry matter and water content on a mass bais - Gravimetric method ) 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 5979:1995
CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH ĐỘ pH

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 5979 : 2007
CHẤT LƯỢNG ĐẤT – XÁC ĐỊNH PH (Soil quality – Determination of pH) 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 5297 : 1995
CHẤT LƯỢNG ĐẤT - LẤY MẪU - YÊU CẦU CHUNG (
Soil quality - Sampling - General rquirements )

 

..................................................................................................................................................................................................

Quý Khách hàng có thể liên hệ:

1. Phòng Thí nghiệm phân bón

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT
  Địa chỉ: 139 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại:  0286 2730585 -  Hotline: 909 3713828 (Mr.Quý)
  Website: www. saigoncert.com
  Email:  knknpb9999@gmail.com

2. Hoặc Quý Khách hàng có thể truy cập mục ; Liên hệ - Trên trang Website:  www.saigoncert.com để nhận được sự tư vấn, hướng dẫn cụ thể.