Hướng dẫn phòng trừ tổng hợp bệnh đốm nâu trên cây thanh long

Hướng dẫn phòng trừ tổng hợp bệnh đốm nâu trên cây thanh long

Hướng dẫn phòng trừ tổng hợp bệnh đốm nâu trên cây thanh long

Hướng dẫn phòng trừ tổng hợp bệnh đốm nâu trên cây thanh long

Hướng dẫn phòng trừ tổng hợp bệnh đốm nâu trên cây thanh long
TRANG CHỦ / Hướng dẫn phòng trừ tổng hợp bệnh đốm nâu trên cây thanh long

Hướng dẫn phòng trừ tổng hợp bệnh đốm nâu trên cây thanh long

Viện Cây ăn quả Miền Nam đã xây dựng 'Quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh đốm nâu thanh long'. Áp dụng quy trình, các nhà vườn quản lý được bệnh đốm nâu hiệu quả, đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm đối với trái thanh long.

Video: Tiến sĩ Nguyễn Thành Hiếu - Viện Cây ăn quả Miền Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn phòng trừ tổng hợp bệnh đốm nâu trên cây thanh long.

Truyền hình Nông nghiệp
Báo nông nghiệp  Việt Nam