Mẫu Phiếu yêu cầu và nhận phân tích mẫu

Mẫu Phiếu yêu cầu và nhận phân tích mẫu

Mẫu Phiếu yêu cầu và nhận phân tích mẫu

Mẫu Phiếu yêu cầu và nhận phân tích mẫu

Mẫu Phiếu yêu cầu và nhận phân tích mẫu
TRANG CHỦ / Mẫu Phiếu yêu cầu và nhận phân tích mẫu

Mẫu Phiếu yêu cầu và nhận phân tích mẫu

 

PHIẾU YÊU CẦU VÀ NHẬN PHÂN TÍCH MẪU

Phần dành cho CTy Saigoncert

Ngày:…………….

Số :………………….

   

     Đơn vị gửi mẫu : ……………………………………………………………………………………….......................................................

     Địa chỉ :………………………………………………………………………………………………………...............................................

     Mã số thuế :……………………………….……………………………Email:…………………………………...............................................

     Người liên hệ …………………………Điện thoại ……………………/…………..……..Fax:………..………...................................................

Phần dành cho khách hàng

Chúng tôi yêu cầu thử nghiệm theo các nội dung trong phiếu này. Trong                      trường hợp có trở ngại hay cần thay đổi, hai bên sẽ thông báo, bàn bạc để                  cùng nhau giải quyết. Chúng tôi đồng ý thanh toán đầy đủ chi phí thử                        nghiệm cho CTy  trước khi nhận kết quả phân tích.

Phần dành cho Công ty cổ phần chứng nhận Saigoncert

Công ty đã xem xét và nhận thử nghiệm các mẫu này theo yêu cầu của khách hàng.Các chỉ tiêu có kí hiệu (#) là các chỉ tiêu được thực hiện tại nhà thầu phụ.

 

Tên mẫu

Chỉ tiêu phân tích

Phương pháp thử

MSKN

Tình trạng mẫu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Trả KQ tại TT:

Hoặc gửi bằng(4) : Fax:                   Thư :        

Ngày yêu cầu trả KQ :………/…………/20……..            

Nhận lại mẫu sau khi thử nghiệm :        Có                    Không    

Tách KQ theo từng mẫu :   Có       

Phiếu KQPT(5) Tiếng Việt        Tiếng Anh          Tiếng Việt/Anh  

Các yêu cầu khác: ……………………………………………………………

 

       Người gửi mẫu

     (Ký, ghi rõ họ tên)         

           

KQPT dự kiến trả ngày: ...................................

Phí phân tích tạm tính là: ...................................

Khách hàng trả trước: 

Phòng Thử nghiệm:

Không lưu mẫu                Lưu mẫu

 

 

Người nhận mẫu

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

Lưu ý: (1)Công ty cổ phần chứng nhận và giám định saigoncert (SGC) không chịu trách nhiệm về các thông tin do khách hàng cung cấp. SGC sẽ không thay đổi tên khách hàng, tên mẫu khi đã cấp phiếu kết quả và hóa đơn (2)Trong trường hợp khách hàng không yêu cầu cụ thể phương pháp thử thì SGC có quyền lựa chọn phương pháp phù hợp (3)Chỉ thực hiện khi khách hàng đã thanh toán trước phí thử nghiệm hoặc có thoả thuận trước với Cty. (4)Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert chỉ lưu mẫu trong vòng 05 ngày kể từ ngày trả kết quả phân tích (không lưu mẫu đối với mẫu vi sinh) (5) Khách hàng hoàn toàn đống ý mọi thông tin được thể hiện trong phiếu này (6)Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert cam kết bảo mật thông tin của khách hàng khi được yêu cầu bởi bên thứ 3, phải thông báo trước và được sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp cơ quan luật pháp không yêu cầu thông báo cho khách hàng.

BM.TT.30.02-BH:01.07.21                                      

 

                                                                                                               Trang 1    

Tải mẫu Phiếu yêu cầu và nhận phan tích mẫu tại đây: /BM-TT-30-02

Bài viết liên quan