Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu - Cục bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT đối với Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu - Cục bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT đối với Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu - Cục bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT đối với Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu - Cục bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT đối với Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu - Cục bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT đối với Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert
TRANG CHỦ / Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu - Cục bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT đối với Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu - Cục bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT đối với Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 cục Bảo vệ thực vật - Bộ NNPTNT ban hành Quyết định số: 3786/QĐ-BVTV-KH về việc :" ỦY QUYỀN THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN NHẬP KHẨU"  đối với  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT .  Theo đó, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT  được ỦY QUYỀN tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu.