Sơ đồ - Cơ cấu tổ chức của Ban thử nghiệm

Sơ đồ - Cơ cấu tổ chức của Ban thử nghiệm

Sơ đồ - Cơ cấu tổ chức của Ban thử nghiệm

Sơ đồ - Cơ cấu tổ chức của Ban thử nghiệm

Sơ đồ - Cơ cấu tổ chức của Ban thử nghiệm
TRANG CHỦ / Sơ đồ - Cơ cấu tổ chức của Ban thử nghiệm

Sơ đồ - Cơ cấu tổ chức của Ban thử nghiệm

I. Sơ đồ Ban thử nghiệm 

II. Chức năng - nhiệm vụ của Ban Thử Nghiệm

a. Chức năng:

Thực hiện các hoạt động thử nghiệm, kiểm định chất lượng phân bón; thử nghiệm chất lượng các chỉ tiêu VietGAP, thử nghiệm chất lượng các chỉ tiêu thức ăn chăn nuôi và các dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ chính:

- Tham gia xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL của Công ty phù hợp yêu cầu của Tổ chức Thử nghiệm; Phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; Đăng ký hoạt động của Công ty.

- Tổ chức, triển khai thực hiện phân tích các chỉ tiêu chất lượng phân bón.

- Tổ chức, triển khai thực hiện phân tích các chỉ tiêu đối với hoạt động chứng nhận đối với ngành nông nghiệp trong lĩnh vực sản phẩm trồng trọt.

- Tổ chức, triển khai thực hiện phân tích các chỉ tiêu chất lượng thức ăn chăn nuôi.

- Tham gia, thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khoa học công nghệ trong nước hoặc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phân bón, VietGAP, thức ăn chăn nuôi.

c. Cơ cấu tổ chức:

-  01 Trưởng ban – Phụ trách Ban Thử nghiệm chịu trách nhiệm chung

-  01 Trưởng phòng thử nghiệm Hóa Lý - Chịu trách nhiệm phụ trách lĩnh vực Hóa – Lý

-  01 Trưởng phòng thử nghiệm Vi sinh – Chịu trách nhiệm phụ trách lĩnh vực Vi sinh

-  01 Trưởng phòng nhận mẫu và trả kết quả

-  01 Trưởng phòng quản lý thiết bị - hóa chất

-  Quản lý chất lượng

-  Quản lý kỹ thuật

-  Các thử nghiệm viên

-  Nhân viên giao nhận mẫu và trả kết quả thử nghiệm

 

Bài viết liên quan