TRANG CHỦ / Danh sách các đơn vị đã được cấp chứng nhận

Danh sách các đơn vị đã được cấp chứng nhận

Danh sách chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP đến ngày 03 tháng 6 năm 2020

Danh sách chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP đến ngày 03 tháng 6 năm 2020

Danh sách chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP đến ngày 10 tháng 6 năm 2020

Danh sách chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP đến ngày 10 tháng 6 năm 2020