Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ
TRANG CHỦ / Năng lực

Năng lực

Chứng chỉ công nhận

Ngày 27/01/2022 Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert đã được văn phòng công nhận chất lượng cấp chứng chỉ công nhận VICAS 058-PRO Công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận sản phẩm Tổ chức chứng nhận phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012

Danh mục