Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ
TRANG CHỦ / Năng lực

Năng lực

Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chứng nhận đối với lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 9001; TCVN ISO 14001/ISO 14001.

Danh mục