Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ
TRANG CHỦ / Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm

Ngày 07/09/2022 Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Saigoncert được Cục Bảo vệ thực vật cấp Quyết định số 2817/QĐ-BVTV-KH về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Quyết định số 621/QĐ-BVTV-KH ngày 18/03/2022 về việc thay đổi, bồ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm

Ngày 18/03/2022 Saigoncert được Cục Bảo Vệ Thực Vật cấp Quyết định số 621/QĐ-BVTV-KH, bổ sung thêm 7 chỉ tiêu thử nghiệm được chỉ định

Quyết định số 1622/QĐ-BVTV-KH ngày 09/09/2021 về việc thay đổi, bồ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm

Ngày 09/09/2021 Saigoncert được Cục Bảo Vệ Thực Vật cấp quyết định số 1622/QĐ-BVTV-KH về việc thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định thử nghiệm. Quyết định này thay thế Quyết định 715/QĐ-BVTV-KH ngày 21/4/2020; số 115/QĐ-BVTV-KH ngày 20/01/2021.

Danh mục