Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ
TRANG CHỦ / Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Quyết định chỉ định số 05/QĐ-CN-TACN ngày 12/01/2023 - Lĩnh vực thức ăn chăn nuôi (mới nhất)

Ngày 12/01/2023 Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert được Cục Chăn Nuôi cấp quyết định chỉ định các phương pháp thử thuộc lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm số 2817/QĐ-BVTV-KH ngày 07/09/2022 - Lĩnh vực phân bón (Mới nhất)

Ngày 07/09/2022 Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Saigoncert được Cục Bảo vệ thực vật cấp Quyết định số 2817/QĐ-BVTV-KH về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm -lĩnh vực phân bón

Quyết định số 621/QĐ-BVTV-KH ngày 18/03/2022 về việc thay đổi, bồ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm (Hết hiệu lực)

Ngày 18/03/2022 Saigoncert được Cục Bảo Vệ Thực Vật cấp Quyết định số 621/QĐ-BVTV-KH, bổ sung thêm 7 chỉ tiêu thử nghiệm được chỉ định

Quyết định số 1622/QĐ-BVTV-KH ngày 09/09/2021 về việc thay đổi, bồ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm (Hết hiệu lực)

Ngày 09/09/2021 Saigoncert được Cục Bảo Vệ Thực Vật cấp quyết định số 1622/QĐ-BVTV-KH về việc thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định thử nghiệm. Quyết định này thay thế Quyết định 715/QĐ-BVTV-KH ngày 21/4/2020; số 115/QĐ-BVTV-KH ngày 20/01/2021.

Danh mục