Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ
TRANG CHỦ / Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Ngày 12 tháng 06 năm 2024 Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NNPTNT ban hành Quyết định số: 1284/QĐ-BVTV-KH về việc : "Ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu " cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert"

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Ngày 13 tháng 06 năm 2023 Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NNPTNT ban hành Quyết định số: 1531/QĐ-BVTV-KH về việc : "Ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu " cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert"

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Ngày 07 tháng 09 năm 2022 Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NNPTNT ban hành Quyết định số: 2818/QĐ-BVTV-KH về việc : "Ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu " cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert"

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Ngày 06 tháng 10 năm 2021 Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NNPTNT ban hành Quyết định số: 1790/QĐ-BVTV-KH về việc : "ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu " cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert.

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Ngày 29 tháng 12 năm 2020 cục Bảo vệ thực vật - Bộ NNPTNT ban hành Quyết định số: 2792/QĐ-BVTV-KH về việc :"ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu " cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert.

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 cục Bảo vệ thực vật - Bộ NNPTNT ban hành Quyết định số: 3786/QĐ-BVTV-KH về việc :"ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu " cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert.

Danh mục