Thủ tục xem xét yêu cầu của Khách hàng

Để đáp ứng yêu cầu của Quý Khách hàng một cách nhanh chóng - tiện lợi và  trách nhiệm, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert hướng dẫn Quý khách hàng mẫu đơn đăng ký chứng nhận hợp quy :

1. Mẫu đơn đăng ký chứng nhận hợp quy sản phẩm :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

────────────────

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM

Mã số:…………………..

            Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaiGonCert

Tên Doanh nghiệp:  …………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………...…………………………………..

Địa chỉ xưởng sản xuất:……………………………………………………………………..

 1. THÔNG TIN CHUNG

Người đại diện có thẩm quyền

Họ tên:

Chức vụ:

 

Điện thoại:

Fax:

Người liên hệ

Họ tên:

Điện thoại:

Email:

Chức vụ:

Fax:

Loại hình doanh nghiệp

Quốc doanh

Nước ngoài

Liên doanh

Hợp doanh

Cổ phần(TNHH)

Khác

Ngày thành lập

 

Mã số thuế

 

Số tài khoản

 

Tại:

Thị trường tiêu thụ chính

 

Cán bộ công nhân viên

Tổng số cán bộ công nhân viên:

Số nhân viên các đơn vị liên quan đến sản phẩm xin chứng nhận:

Nếu sản xuất theo ca, số nhân viên từng ca:

 

Ca 1:

Ca 2:

Ca 3:

Yêu cầu chứng nhận

Lần đầu

Lại

Thêm sản phẩm

Thêm quy chuẩn

Doanh nghiệp đã được chứng nhận hệ thống chất lượng

ISO 9001

HACCP

QMS

Chưa

               

 

 1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

Sản phẩm đăng ký chứng nhận

Nhãn hiệu

hàng hóa

Quy chuẩn áp dụng

Căn cứ

sản xuất

Sản lượng hàng năm

Chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu(nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Nếu nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký bản quyền, đề nghị Doanh nghiệp gửi kèm hồ sơ đăng ký.

- Nếu nhãn hiệu chưa đăng ký đề nghị Doanh nghiệp ghi rõ vào bản đăng ký chứng nhận.

 1. HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Doanh nghiệp đã ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001, ISO 22000

Không

Nếu không xin trả lời các câu hỏi chi tiết dưới đây về hệ thống đảm bảo chất lượng đang áp dụng

Doanh nghiệp có thực hiện các hoạt động sau đây?

Không

1.

Ban hành chính sách, mục tiêu chất lượng, bổ nhiệm đại diện Lãnh đạo về chất lượng

 

 

2.

Xác định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ của các đơn vị cá nhân trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm đăng ký chứng nhận

 

 

3.

Xây dựng sơ đồ quy trình công nghệ và kế hoạch kiểm soát chất lượng của các sản phẩm đăng ký chứng nhận

 

 

4.

Xây dựng thủ tục và thực hiện kiểm soát các tài liệu chất lượng

 

 

5.

Kiểm soát vật tư, nguyên liệu sản xuất

 

 

6.

Nhận biết sản phẩm và trạng thái kiểm tra, thử nghiệm

 

 

7.

Kiểm soát các quá trình sản xuất

 

 

8.

Kiểm tra chất lượng sản lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn sản phẩm

 

 

9.

Lập và lưu giữ hồ sơ chất lượng

 

 

10.

Kiểm soát, hiệu chuẩn và bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị, phương tiện kiểm tra, đo lường và thử nghiệm

 

 

11.

Kiểm soát và xử lý các sản phẩm không phù hợp

 

 

12.

Khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp

 

 

13.

Xử lý khiếu nại của khách hàng

 

 

14.

Kiểm soát việc xếp dỡ, lưu kho, bao gói, bảo quản và giao hàng

 

 

15.

Đào tạo và lưu giữ hồ sơ đào tạo

 

 

           
 1. NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM XIN CHỨNG NHẬN

 

Có hợp đồng kiểm tra chất lượng sản phẩm với phòng thí nghiệm:

 

Có trang bị phòng thí nghiệm:

 

1. Thiết bị thử nghiệm

TT

Tên thiết bị

Phạm vi đo

Cấp chính xác

Chu kỳ kiểm định/ hiệu chuẩn

Lần kiểm định/ hiệu chuẩn gần nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhân viên thử nghiệm

TT

Họ và tên

Trình độ

Thâm niên công tác

Nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Điều kiện khác (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ

- Đánh giá sơ bộ (nếu cần):          

- Đánh giá chính thức:

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu Quy định chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaiGonCert và cam đoan chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong tờ khai này.

                                                                        ……….., ngày…… tháng..... năm 20…..

 

Đại diện Doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu nếu có)

                                                              

2. Mẫu đơn đăng ký chứng nhận hợp quy lô sản phẩm

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

────────────────

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HỢP QUY LÔ SẢN PHẨM

 

Mã số:…………………..

            Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaiGonCert

Doanh nghiệp nhập khẩu:……………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………...…………………………………..

Điện thoại:……………………………Fax:…………………………………………………..

 1. THÔNG TIN CHUNG

Người đại diện có thẩm quyền

Họ tên:

Chức vụ:

 

Điện thoại:

Fax:

Người liên hệ

Họ tên:

Điện thoại:

Email:

Chức vụ:

Fax:

Loại hình doanh nghiệp

Quốc doanh

Nước ngoài

Liên doanh

Hợp doanh

Cổ phần(TNHH)

Khác

Ngày thành lập

 

Mã số thuế

 

Số tài khoản

 

Tại:

Thị trường tiêu thụ chính

 

Cán bộ công nhân viên

Tổng số cán bộ công nhân viên:

Số nhân viên các đơn vị liên quan đến sản phẩm xin chứng nhận:

Yêu cầu chứng nhận

Lần đầu

Lại

Thêm sản phẩm

Thêm tiêu chuẩn

Doanh nghiệp đã được chứng nhận hệ thống chất lượng

ISO 9001

HACCP

QMS

Chưa

               

 

 1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

Sản phẩm đăng ký chứng nhận:

Mã số hàng hóa:

Xuất xứ:

Hợp đồng số:

Ngày:

Hóa đơn số:

Ngày:

Vận đơn số:

Ngày:

Trọng lượng (/kl):

Hồ sơ đăng ký kiểm tra số:

Ngày:

Tờ khai hải quan số:

Địa điểm đăng ký kiểm tra:

Cơ quan đăng ký kiểm tra:(gửi kèm kết quả lô hàng đạt chuẩn)

 

3. Điều kiện khác (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ

- Đánh giá sơ bộ (nếu cần):          

- Đánh giá chính thức:

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu Quy định chứng nhận hợp quy lô sản phẩm của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaiGonCert và cam đoan chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong tờ khai này.

    Xác nhận của cơ quan CNHQ                                                   ………….., ngày……..tháng…… năm 20…..

 

Đại diện Doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu nếu có)

                                                                    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý Khách hàng có thể trực tiếp liên hệ với:

1. Phòng Chứng nhận Hợp Quy Phân bón

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT
  Địa chỉ: 139 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại:  0286 2730585 -  Hotline: 01633733733  - Võ Thành Đạt ( Mr)
  Website: www. saigoncert.com
  Email:  knknpb9999@gmail.com

2. Hoặc Quý Khách hàng có thể truy cập mục :  Liên hệ - Trên trang Website:  www.saigoncert.com   Để nhận được sự tư vấn hướng dẫn cụ thể.

Tỷ giá

Liên kết website

Thống kê truy cập

 • Đang online 5
 • Tháng này 872
 • Tông truy cập 53401